Ontwikkeling van de Strategie, Organisatie en Managementstijl

BEHOEFTE AAN
GROEI?

Creëren van een nieuw Business Model
gericht op groei, met en voor leiders en
managementteams.

Lees verder

verbinging

OP ZOEK NAAR
VERBINDING?

Geven van richting en leiding. Koppelen van mensen aan een gedeelde visie. 

Lees verder

eenvoud

VERSTRIKT IN
COMPLEXITEIT?

Vereenvoudigen en ontwerpen van een nieuw helder concept voor product, service en organisatie.

Lees verder

Groei

BEHOEFTE AAN GROEI?

Groei is een middel om de continuïteit zeker te stellen: groeiend vertrouwen van klanten, groei in de resultaten om te kunnen blijven investeren, groei in kwaliteit van producten en diensten, groei in het lerend vermogen en groei in de ontwikkeling van de medewerkers en leiding.

Klanten verwachten meer transparantie van organisaties over hun productkwaliteit, proces en planning. Zij willen dan ook meekijken en soms ook meewerken. Toegevoegde waarde wordt opnieuw gedefinieerd. ‘Do it for you’, wordt aangevuld met ‘Do it with you’ of ‘Do it yourself’ concepten.

Organisaties willen meer weten van klanten: hun wensen, behoeften en gedrag. Zij willen meer een relatie met hun klanten om maatwerk te kunnen bieden. Van ‘Mass Marketing’ naar ‘Customization’.

Internet en nieuwe ontwerp-, productie- en communicatietechnologie maken herontwerp van het verdienmodel noodzakelijk. Steeds meer producten worden een service.

In een strategie en organisatie her-ontwerp proces kijken we naar:

 • Een nieuwe waarde propositie en marktpotentieel
 • Het verdienmodel en een groei prognose
 • Nieuwe kanalen tussen klant en organisatie
 • Betekenis voor de interne processen, de organisatie,  de rol van de leiding
 • De keuze voor partners en het beheersen van kritieke bronnen
 • Welke elementen  cruciaal zijn voor een succesvolle transitie.

Verbinding

OP ZOEK NAAR VERBINDING?

Nieuwe technologie, nieuwe klanten wensen, nieuwe concurrenten en prijsdruk hebben veel bedrijven en hun mensen murw gemaakt in kostenreductie programma’s. De focus is verlegd van passie en toegevoegde waarde naar geld en overleven. Ze zijn los geraakt van hun oorsprong – ontworteld – en soms in staat van ontbinding. Collega’s zijn geen maatjes meer, maar functionarissen. Communicatie wordt eenrichtingsverkeer. Vertrouwen en de wil om voor elkaar iets extra’s over te hebben nemen af. De organisatie vergroeit van gemeenschap tot een geldmachine voor zowel de aandeelhouder als voor de medewerkers. De afhankelijkheid houdt ze bij elkaar. Maar men acteert onafhankelijk. Men creëert geen aanhankelijkheid meer naar klanten en elkaar.

In een maatwerk programma realiseren we:

 • Een  inspirerende Visie en overeenstemming over een helder Doel 
 • Een  Win/Win situatie tussen de belangen van leiding, medewerkers en klanten
 • Een  “Tweede agenda” gericht op continu Vereenvoudigen, Leren en Verbeteren
 • Een  Pro-actieve Cultuur en de wil om te winnen.

Eenvoud

VERLANGEN NAAR EENVOUD?

De gedachte ‘meer is beter’ heeft producten – en de organisaties erachter- complex gemaakt. De nadelen van schaalgrootte treden op en veel processen leunen op een maakbaarheidsideaal. Enterprise Resource Planning bijvoorbeeld knoopt alles zo aan elkaar dat het onontwarbaar wordt bij (noodzakelijke) afwijkingen.

Klanten voelen zich heus niet beter als ze het lukt met deze complexiteit om te gaan. Zij raken meer en meer geïrriteerd. Het respect voor eenvoudige, transparante producten, diensten en werkwijzen neemt toe. De leiding heeft tot taak deze trends te vertalen in nieuwe doelen en kaders. Herontwerp van de organisatie is in veel gevallen noodzakelijk.

De rol van de leider is niet langer het verzinnen van oplossingen en het bedenken van wat goed is voor de medewerkers. Het is zijn rol om ontwikkelingen vóór te zijn en een nieuw kader te scheppen waarbinnen klanten en medewerkers inhoud kunnen geven aan eenvoud: toegevoegde waarde zonder toegevoegde kosten.

In een ‘captive’ traject, dat wil zeggen in de werksituatie zelf,  bieden we

 • Eenvoud als leidend principe, het schrappen van onnodige complexiteit
 • Confrontatie van de organisatie met de werkelijkheid (waarom werken we, zoals we werken?)
 • Interventies waar nodig om beweging onomkeerbaar te maken (van Visie naar Actie)
 • Coaching van de leiding bij invulling van hun rol( Trends, Problemen, Doelen, Kaders)
 • Training van de medewerkers in Plannen maken en Oplossingen realiseren